RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

SKLEPU WIELOBRANŻOWEGO ” MOJE DREWNO”

ul. Rusałka 3, 20-103 Lublin

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Sklep wielobranżowy” Moje drewno” Monika Kłoczko z siedzibą  ul. Rusałka 3, 20-103 Lublin, tel./fax 81 743 66 39
  e-mail: moje.drewno@o2.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7121704666.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kontaktować się z administratorem. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego lub
na wniosek instytucji upoważnionych z mocy prawa

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

 1. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie  zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania danych);
 2. Pani/Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się w  siedzibie  ul. Rusałka 3, 20-103 Lublin lub wysyłając wiadomość e-mail.
 3. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana dane  osobowe jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Sklep Wielobranżowy” Moje drewno” Monika Kłoczko z siedzibą  ul. Rusałka 3, 20-103 Lublin w ramach zawieranych z Panią/Panem  umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do wykonania przepisów prawa podatkowego,